შესაძლებლობები

WEEKSy - თანამშრომლების სამუშაო საათების
აღრიცხვისა და მართვის სისტემა

თანამშრომლების დასწრების დაგეგმვა და აღრიცხვა


თითოეულ თანამშრომელზე სამუშაო გრაფიკის შედგენით და შემდგომში მათი დასწრების კონტროლის მოდულის დახმარებით, შეძლებთ თანამშრომლების დასწრების აღრიცხვას.


დასწრების აღრიცხვა პროგრამული და აპარატული მოწყობილობის დახმარებით

სტანდარტული, ცვლებისა და ინდივიდუალური სამუშაო გრაფიკების შედგენა

საათობრივი სამუშაოს აღრიცხვა

თანამშრომლების დასწრების გადამოწმება-დადასტურება მენეჯერის მიერ

თანამშრომლების ადმინისტრირება


ადამიანური რესურსის ადმინისტრირების მოდული დაგეხმარებათ მარტივად მართოთ თანამშრომლები, თავი მოუყაროთ მათ სრულ პირად და ბიოგრაფიულ ინფორმაციას ერთ სივრცეში, სწორად და ეფექტიანად აღრიცხოთ პროცესები.


თანამშრომლის საინფორმაციო ბარათი

თანამშრომლის ბიოგრაფიული სრული ინფორმაცია

თანამშრომლის სამსახურში მიღება-გადაყვანა-გათავისუფლება

წახალისება და საყვედური

შვებულებების, მივლინებებისა და გაცდენების მართვა

სამსახურის ცნობების შექმნა შაბლონების დახმარებით

დასკანერებული დოკუმენტების მიბმა

ინვენტარის მართვა


ინვენტარის მოდულის დახმარებით მარტივად გააკონტროლებთ თანამშრომლებზე გაცემულ ინვენტარს


ინვენტარის გადაცემა თანამშრომელზე

ინვენტარის დაბრუნება

ინვენტარის გადაბარება სხვა თანამშრომელზე

ხელფასების დაანგარიშება


თანამშრომლების დასწრების, შვებულებებისა და სხვა სახის დოკუმენტების გათვალიწინებით, ხელფასის დაანგარიშების ავტომატიზებული მოდული დაგეხმარებათ მარტივად აღრიცხოთ გასაცემი ხელფასები


ხელფასების ავტომატური დაანგარიშება

დაზღვევა და სხვა შეღავათების აღრიცხვა

ხელფასების შესახებ ინფორმაციის გადატანა ექსელის ფაილში

დავალებების მართვა


დავალებების მოდული დაგეხმარებათ აღრიცხოთ თანამშრომლებზე გაცემული დავალებები და აკონტროლეთ მათი შესრულების პროცესი


დავალების შექმნა, პასუხისმგებელი პირისა და შესრულების ვადების მითითებით

დავალების შესრულების პროცესის კონტროლი

დავალებაში დამკვირვებლების ჩამატება

დავალებების პროექტების ჭრილში გაერთიანება